Pabatid Mula sa Bulacan State University

Posted May 29, 2018 by Office of the Vice President for Academic Affairs


Para sa kaalaman ng publiko, ang ipinaskil na mga listahan noong Mayo 28, 2018 hinggil sa mga naghain ng aplikasyon at kumuha ng ATBulSU ay naglalaman ng mga pangalan na isasailalim sa ikalawang yugto ng pagtataya (tulad ng panayam, iba pang konsiderasyon sa grado ng antas 11 at 12 atbp.) ng mga Kolehiyo.

Ang listahan ay may pasobra para sa kinakailangang bilang ng mag-aaral ng programa at sa gayo'y hindi maapektuhan ang pinal na lista ng mga magiging bagong mag-aaral ng Unibersidad.